Hướng dẫn tạo yêu cầu giao hàng

Bước 1: Truy cập trang web http://24hdathang.com/user và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Vào mục Tạo yêu cầu giao hàng   --> Tạo Yêu cầu

               Điền đầy đủ thông tin, sau đó --> Tạo yêu cầu để hoàn thành 

Chú ý đối với Khách Hàng qua kho lấy hàng:

Chỉ qua kho 24hdathang lấy hàng khi trạng thái yêu cầu chuyển sang Đã xử lý